HemDataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Personuppgiftsansvarig

Uppsala kvinnojour som juridisk person ansvarar för behandlingen av personuppgifter inom verksamheten. Uppsala kvinnojour kan nås per mejl på info@uppsalakvinnojour.se och via telefon på 018-10 10 49.

Vår insamling av data och syftet med insamlingen

Uppsala kvinnojour sparar viss information om stödsökande kvinnor. Den information som sparas är förnamn, eventuellt efternamn om kvinnan uppger detta samt telefonnummer till kvinnan. Anledningen till att vi sparar även telefonnumret till stödsökande kvinnor är att vi ska ha möjlighet att nå dem vid behov. Syftet med att vi sparar dessa uppgifter är att vi vill kunna föra årlig statistik över hur många som söker sig till oss. Alla kvinnor har rätt att vara anonyma när de söker sig till oss. I sådant fall registreras kvinnan som anonym.

När det gäller de kvinnor som placeras i våra skyddade boenden för vi journal enligt socialtjänstlagen.

Tillgång till de lagrade uppgifterna

Det är endast de som är anställda på jouren som har tillgång till de uppgifter som sparas om de stödsökande kvinnorna. Uppgifterna förvaras inlåsta i särskilt skåp. En person som finns registrerad hos oss har rätt att beredas tillgång till sina uppgifter och även att få dem rättade vid behov. Samtycke till lagring kan tas tillbaka och om inga lagliga hinder finns kan en person begära att registrerade uppgifter raderas. Handling som lagras när vi utför socialtjänst kan lämnas ut om vi enligt lag är skyldiga att lämna ut den. Det gäller endast kvinnor som är placerade i vårt skyddade boende enligt socialtjänstlagen.

Lagring och gallring

Eftersom vi sparar viss information om stödsökande kvinnor i syfte att kunna föra statistik raderas den registrerade informationen när ett nytt år inleds och statistiken är registrerad. Som längst bevaras den lagrade informationen i 15 månader. När det gäller de kvinnor som är placerade i våra skyddade boenden enligt socialtjänstlagen gallras handlingarna 5 år efter att den sista anteckningen i akten gjordes.

För de kvinnor som får juridisk rådgivning av jourens jurist gäller särskilda gallringstider i enlighet med arkiv- och bokföringslagen. De handlingar som ska arkiveras gallras efter 10 år.

Uppgifter till datainspektionen

Om du anser du att vår personuppgiftshantering gått felaktigt till kan du anmäla detta till datainspektionen antingen via telefon på 08-657 61 00 eller per e-post till datainspektionen@datainspektionen.se.