HemOm ossVilka är vi?

Vilka är vi?

Vi är Uppsala Kvinnojour, en ideell partipolitiskt obunden och feministisk förening som sedan 1981 har kämpat mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Vi ger stöd och skydd till kvinnor, tjejer, ickebinära och barn som utsatts för hot eller våld av en partner, familjemedlem eller anhörig, eller utsatts för sexuellt våld.

Vi erbjuder stödsamtal, juridisk rådgivning, medföljning och skyddat boende och finns vid kvinnans sida i kampen för ett självständigt liv fritt från våld.

Genom kunskapsspridning, opinionsbildning, utbildningar och projekt arbetar vi våldsförebyggande för en framtid där mäns våld mot kvinnor inte lämngre existerar.

Verksamhet

Uppsala Kvinnojour drivs till största delen med föreningsbidrag från Uppsala kommun, statsbidrag från Socialstyrelsen, samt bidrag från stiftelser och fonder. Vi får även medel från enskilda donationer som bidrar till vår verksamhet. I styrelsen sitter 5–7 kvinnliga ledamöter.

Föreningen har ca 40 ideella medlemmar som arbetar aktivt inom jouren och fem anställda som ansvarar för stödsamtal, skyddat boende, juridiskt stöd, kommunikation och utbildning, samt administrativa och organisatoriska uppgifter. Samtliga anställda har specifik kompetens om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Värdegrund

Uppsala Kvinnojour är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell feministisk förening som arbetar fristående från statliga och kommunala myndigheter.

Vi verkar för kvinnors ökade rättigheter i samhället, mot kvinnoförtryck i alla dess former och för att skapa en medvetenhet om kvinnors specifika utsatthet. Vi tror på alla människors lika värde.

Vi hjälper kvinnor och barn som blir eller blivit utsatta för någon form av våld eller som av annan anledning vill ha hjälp eller stöd av en kvinna.

Vår verksamhet baseras på den feministiska grundsynen att kvinnor kan ge varandra styrka genom att ta del av varandras erfarenheter och kompetens i ett systerskap. Vi tror att vi får den styrkan genom att förstå att kvinnors utsatthet är ett strukturellt fenomen som är ett samhällsproblem, vilket många kvinnor erfarit.

Uppsala Kvinnojour arbetar förebyggande genom att aktivt sprida kunskap till allmänheten om att kvinnors utsatthet är strukturell i hela samhället.

Berättelsen om oss

Året var 1981 när en grupp engagerade kvinnor startade Uppsala Kvinnojour som en reaktion mot mäns våld mot kvinnor, och ur en frustration över samhällets bristfälliga stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

Historien om Uppsala Kvinnojour började redan flera år tidigare. Efter ett kvinnoseminarium på Biskops-Arnö samlades flera kvinnor och skapade en kvinnogrupp, och det var där idén om en fristad för kvinnor växte fram.

Några av kvinnorna hade delvis utifrån egna erfarenheter ett brinnande engagemang för frågor om mäns våld mot kvinnor. Det var just dessa drivna kvinnor som tog på sig arbetet med att bygga upp den första jourverksamheten för våldsutsatta kvinnor i Uppsala.

Under den här tiden ansågs våld i hemmet vara en privat angelägenhet och ingenting som staten skulle lägga sig i. Uttrycket ”det privata är politiskt” myntades av feminister för att kräva att staten agerar för att skydda och stötta våldsutsatta kvinnor.

Utmaningarna och hoten var många. Hur skulle kvinnojourens arbete bedrivas? Hur skulle verksamheten finansieras? Och hur skulle de nå ut till våldsutsatta kvinnor i Uppsala? Kvinnorna i gruppen arbetade ideellt och de flesta var dessutom unga, och de fick kämpa hårt för att bli tagna på allvar.

Deras kamp gav till slut frukt och 1981 bildades officiellt Uppsala Kvinnojour. Efter två år fick de sin kontorslokal på en då hemlig adress, i samma hus som jouren sitter än idag.

Mycket har förstås förändrats sedan dess. Men än idag fyller kvinnojouren ett viktigt komplement till samhällets stöd, och idag finns över 200 jourer runt om i Sverige.

Vår dröm är en framtid där vi inte längre behövs. Ett samhälle där mäns våld mot kvinnor inte längre existerar. Men fram till dess kommer vi att fortsätta kämpa mot mäns våld mot kvinnor och för våldsutsatta kvinnor och barn i samhället.

Vi finns vid våldsutsatta kvinnors sida som stöd genom hela resan mot ett självständigt liv fritt från våld.