HemOm ossVilka är vi?

Vilka är vi?

För kvinnofrid sedan 1981!

Verksamhet

Uppsala Kvinnojour drivs till största delen med föreningsbidrag från Uppsala kommun, statsbidrag från Socialstyrelsen, samt bidrag från stiftelser och fonder. Vi får även medel från enskilda donationer som bidrar till vår verksamhet.

I styrelsen sitter 5–7 kvinnliga ledamöter. Föreningen har ca 40 ideella medlemmar som arbetar aktivt inom jouren och fem anställda som ansvarar för stödsamtal, skyddat boende, juridiskt stöd, kommunikation och utbildning, samt administrativa och organisatoriska uppgifter. Samtliga anställda har specifik kompetens om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Uppsala Kvinnojour håller föreläsningar om mäns våld mot kvinnor.

Värdegrund

Uppsala Kvinnojour är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell feministisk förening som arbetar fristående från statliga och kommunala myndigheter.

Vi verkar för kvinnors ökade rättigheter i samhället, mot kvinnoförtryck i alla dess former och för att skapa en medvetenhet om kvinnors specifika utsatthet. Vi tror på alla människors lika värde.

Vi hjälper kvinnor och barn som blir eller blivit utsatta för någon form av våld eller som av annan anledning vill ha hjälp eller stöd av en kvinna. Vår verksamhet baseras på den feministiska grundsynen att kvinnor kan ge varandra styrka genom att ta del av varandras erfarenheter och kompetens i ett systerskap. Vi tror att vi får den styrkan genom att förstå att kvinnors utsatthet är ett strukturellt fenomen som är ett samhällsproblem, vilket många kvinnor erfarit.

Uppsala Kvinnojour arbetar förebyggande genom att aktivt sprida kunskap till allmänheten om att kvinnors utsatthet är strukturell i hela samhället.