کودکان شاهد و تجربه کنندۀ خشونت

کودکانی که در یک خانه زندگی می کنند که در آن که در آن خشونت وجود دارد در معرض ریسک بیشتری قرار دارند که خودشان مورد خشونت قرار گیرند. در سوئد حدود 150000 کودک با پدر یا مادری زندگی می کنند که توسط دیگری مورد خشونت قرار گرفته است. در قانون خدمات اجتماعی تصریح شده که کودکانی که قربانی جرم هستند و کودکانی که شاهد خشونت بوده اند حق دارند از کمک و حمایت از سوی اداره خدمات اجتماعی برخوردار شوند.

کودکانی که شاهد علیه پدر یا مادر خود بوده یا آنرا تجربه کرده اند بویژه در معرض خشونت هستند چون هم نسبت به قربانی و هم به مُجرم وابستگى دارند. بنابراین مهم است که بزرگسالانی وجود داشته باشند که در صورت بروز خشونت با آنها صحبت کنند. وقتی به یک زن با فرزند خود در خانه امن کشیک زنان اوپسالا جا داده می شود همیشه به کودک گفتگوی حمایتی پیشنهاد می شود.

This post is also available in: Swedish English Spanish Arabic