چند راهنمائی برای کسانی که در معرض خشونت هستند

 • یادداشت های روزانه بنویسید

  وقتی مورد خشونت قرار می گیرید در تقویم یا کتابچه خاطرات روزانه خود یادداشت کنید. مهم است که خشونت و آنچه که اتفاق افتاده را بنویسید. اگر می خواهید در آینده به پلیس شکایت کنید، این یادداشت ها خوب هستند. مهم است که یادداشت های خود را در یک جای امن نگهداری کنید تا شریک زندگی/جنسی تان نتواند آنها را پیدا کند.

 • عکس بگیرید

  اگر در معرض خشونت جسمی قرار گرفتید از صدمات خود عکس بگیرید. ترجیحاً طوری عکس بگیرید که روزنامه روز در تصویر بیفتد که تاریخ روز را تأیید کند. صدمات را در کنار یک خط کش یا متر نواری عکس بگیرید. مهم است مشخص باشد که این عکس شماست، بنابراین از صورت خود عکس بگیرید و دوربین را بتدریج روی صدمات زوم کنید. اگر شخص دیگری بتواند خوب است، چون میتواند صدمات را ببیند و بعداً شهادت دهد.

 • به دکتر مراجعه کنید

  اگر صدمات جسمی دارید به دکتر مراجعه کنید. بگذارید دکتر صدمات شما را مستند کند.

 • برای یک نفر تعریف کنید

  وضعیت روابط خود را برای یک نفر که به او اعتماد. دارید تعریف کنید. اگر کسی را ندارید که جرئت کنید برای او تعریف کنید با کمال میل با ما تماس بگیرید.

This post is also available in: Swedish English Spanish Arabic