علائم هشدار دهنده

خشونت می تواند به اشکال مختلف باشد و غیرعادی نیست که خشونت در پی عشق زیادی بروز می کند. بسیاری از زنانی که ما ملاقات می کنیم از عشق و دلداگی شدید در ابتدای رابطه نیز تعریف می کنند.

اینکه شما مشخصاً این علائم هشدار دهنده را احساس نمی کنید به این معنا نیست که شما در معرض خشونت توسط شریک زندگی/جنسی خود قرار ندارید.

  • شریک زندگی/جنسی شما می کوشد سریعاً یک رابطه ثابت ایجاد کند.

  • شریک زندگی/جنسی تان نسبت به شما حسود و کنترل کننده است.

  • شریک زندگی/جنسی تان شما را بیدار نگهمیدارد یا در طول شب. شما را از خواب بیدار می کند.

  • شریک زندگی/جنسی شما چگونگی خرج کردن شما را کنترل کرده یا پول های مشترک را پنهان می کند.

  • شریک زندگی/جنسی تان شما را از دوستان و خانواده تان منزوی می کند.

  • شریک زندگی/جنسی تان تهدید می کند که اطلاعات حساس یا منفی در مورد شما را برای نزدیکان شما فاش می کند.

  • شریک زندگی/جنسی تان اشیاء متعلق به شما را می شکند و/یا به حیوان خانگی شما آسیب می زند یا تهدید می کند که اینکار را خواهد کرد.

  • خُلق و خوی شریک زندگی/جنسی تان نوسانات ناگهانی دارد، فریاد می کشد و در مورد شما کلمات تحقیرآمیز بکار می برد.

  • شریک زندگی/جنسی تان تهدید به خشونت می کند.

This post is also available in: Swedish English Spanish Arabic