مسئول مشخصات فردی

کشیک زنان اوپسالا بعنوان فرد حقوقی مسئولیت داده پردازی مشخصات فردی در تشکیلات خود را بر عُهده دارد. با کشیک زنان اوپسالا می توان از طریق ایمیل info@uppsalakvinnojour.se و با تلفن 101049-018 تماس گرفت.

جمع آوری داده ها و اطلاعات توسط ما و هدف از آن

کشیک زنان اوپسالا برخی اطلاعات مربوط به زنان درخواست کننده حمایت را ذخیره می کند. اطلاعاتی که ذخیره می شود عبارت از نام کوچک، نام خانوادگی احتمالی چنانچه زن آنرا گفته باشد و همچنین شماره تلفن زن است. دلیل ذخیره کردن شماره تلفن زنان متقاضی حمایت آنست که بتوانیم در صورت لزوم با آنها تماس بگیریم. هدف ما از حفظ این اطلاعات آنست که می خواهیم بتوانیم در مورد تعداد افرادی که از ما حمایت درخواست می کنند، آمار سالانه تنظیم کنیم. همه زنان حق دارند وقتی به ما مراجعه می کنند ناشناس باشند. در چنین مواردی زن بعنوان ناشناس ثبت می شود.

برای زنانی که در خانه های امن ما جا داده می شوند مطابق قانون خدمات اجتماعی پرونده تشکیل می دهیم.

دسترسی به داده های ذخیره شده

فقط کارکنانی که در کشیک کار می کنند به اطلاعات ذخیره شده در بارۀ زنان جویای حمایت دسترسی دارند. اطلاعات در گنجه های مخصوص قفلدار نگهداری می شود. کسی که نزد ما ثبت شده باشد حق دارد به اطلاعات مربوط به خود دسترسی داشته باشد و در صورت لزوم این اطلاعات تصحیح شود. موافقت با ذخیره سازی را می توان هر زمان بازپس گرفت و اگر هیچگونه موانع قانونی وجود نداشته باشد، شخص می تواند درخواست کند که داده های ثبت شده حذف. شوند. اگر ما طبق قانون موظف باشیم اسنادی را که هنگام ارائه خدمات اجتماعی ذخیره می کنیم در اختیار بگذاریم، ممکن است در اختیار گذارده شوند. این امر فقط شامل زنانی است که مطابق قانون خدمات اجتماعی در خانه های امن ما جا داده شده اند.

ذخیره سازی و حذف

چون ما برخی اطلاعات مربوط به زنانی که جویای حمایت هستند را با هدف تهیه آمار ثبت می کنیم، هنگام نو شدن سال و ثبت آمار، اطلاعات ذخیره شده حذف می شود. اطلاعات ذخیره شده را می توان حداکثر به مدت 15 ماه حفظ کرد. اسناد مربوط به زنانی که مطابق قانون خدمات اجتماعی در خانه های امن ما جا داده شده اند 5 سال پس از آخرین یادداشت در پرونده حذف می شوند.

برای آن دسته از زنانی که از حقوقدان کشیک مشاوره حقوقی دریافت می کنند مدت زمان حذف ویژه مطابق قانون بایگانی و حسابداری وجود دارد. اسنادی که بایستی بایگانی شوند پس از 10 سال حذف می شوند.

اطلاعات به اداره بازرسی رایانه ای

اگر فکر می کنید که در داده پردازی مشخصات فردی شما اشتباهی رُخ داده می توانید مراتب را به اداره بازرسی رایانه ای از طریق شماره تلفن 6576100-08 یا ارسال ایمیل به این آدرس گزارش کنید datainspektionen@datainspektionen.se.

This post is also available in: Swedish English Spanish Arabic