خشونت مردان علیه زنان ممکن است متفاوت باشد

خشونت روحی–خشونت های روحی می تواند انواع مختلف لفظی و تهدید و انزوا و باج گیری و کنترل باشد که به تدریج باعث می شود فرد از لحاظ روحی خُرد می شود. خشونت روحی می تواند بصورت تهدید علیه حیوانات خانگی، کودکان یا دیگر نزدیکان فرد در معرض خشونت نیز باشد.

خشونت فیزیکی–خشونت فیزیکی فقط ضربات یا لگد زدن به یک نفر دیگر نیست بلکه هُل دادن، محکم کسی را نگهداشتن، کشیدن موی سر یا گرفتن گلو نیز خشونت جسمی است. بطور خلاصه خشونت جسمی خشونتی است که با بدن یا یک ابزار انجام می شود که برای قربانی عواقب جسمی بهمراه دارد.

خشونت های جنسی-خشونت جنسی شامل هرگونه عمل جنسی بر خلاف میل قربانی است. این ممکن است دست زدن جنسی به کسی، سکس کردن با کسی، گرفتن عکس یا فیلم کسی لخت است یا سکس می کند یا شخص دیگری مجبور شود پورنوگرافی تماشا کند. همچنین وقتی یک زن نتواند در مورد زمان، چگونگی و جای سکس داشتن تصمیم بگیرید نیز خشونت جنسی محسوب می شود. برای آنکه یک عمل خشونت جنسی تلقی شود لازم نیست خشونت جسمی گرفته باشد.

خشونت مالی – خشونت مالی کنترل و قدرت است که از طریق مالی اِعمال است. اگر شریک زندگی/جنسی تان پول مخفی می کند یا اجازه نمی دهد که شما برای پول داشته باشید، خشونت مالی محسوب می شود. اگر شریک زندگی/جنسی تان اشیاء/اموال شما از بین می برد، بنام شما وام می گیرد یا قسطی خرید می کند و در نتیجه شما را بدهکار می کند نیز خشونت مالی محسوب می شود.

خشونت معنوی–خشونت معنوی خشونتی است که با دین و مذهب یا عقیده توجیه می شود. هنگامی که از ایمان یک نفر برای کنترل، تسلط و سوء استفاده از او استفاده شود نیز خشونت معنوی محسوب می شود. مثال برای خشونت معنوی زمانی است که یک فرد می گوید حق دارد خشونت بکار ببرد چون این در انجیل، قرآن یا هر کتاب مقدس دیگری درج شده است.

This post is also available in: Swedish English Spanish Arabic