خانه امن

همه زنان و کودکانی که در خانه های امن ما زندگی می کنند، از جمله گفتگوهای حمایتی مستمر، تماس با حامی سکونتی، کمک برای تماس با ادارات دولتی، برنامه اجرائی برای زندگی در خانه و همراهی برای مراجعه به ادارات دولتی دریافت می کنند. ما دارای کارکنان آموزش دیده در زمینه ارزیابی تهدید و ریسک مانند FREDA و PATRIARK هستیم و این ارزیابی ها را نیز انجام می دهیم. همه اِسکان ها از طریق اداره خدمات اجتماعی انجام می شود. ما هنگام اِسکان در خانه های امن مطابق قانون خدمات اجتماعی. پرونده تشکیل می دهیم.

یک درخواست نقل مکان کنید

This post is also available in: Swedish English Spanish Arabic