ما به کسانی که در معرض خشونت قرار گرفته اند حمایت ارائه می کنیم

کشیک زنان اوپسالا زنان و دخترانی را در معرض یکی از انواع خشونت قرار گرفته اند را می پذیرد. پذیرش افراد صرفنظر از بروز خشونت در یک رابطه دگرجنسگرا، همجنسگرا یا از سوی شریک زندگی/جنسی، یک خویشاوند یا فرد دیگری، صورت می گیرد.

کشیک زنان اوپسالا مطابق روش های تراپی بر مبنای واکنش (RBP)، تراپی روانشناختی (KBT) و گفتگوهای انگیزشی (MI) کار می کند. ما از طریق تلفن، ایمیل و یا ملاقات با تعیین وقت قبلی گفتگوی حمایت رایگان ارائه می کنیم. ما همچنین مشاوره حقوقی/قضائی نیز ارائه می کنیم. ما در صورت لزوم می توانیم بعنوان حامی در مراجعه به اداره خدمات اجتماعی، پلیس، خدمات درمانی، دادگاه و امثال آن همراه باشیم. کشیک زنان اوپسالا دارای کارکنان آموزش دیده با الگوی پلکانی است و از اینرو می تواند به کودکانی که در خانه در معرض خشونت قرار گرفته، شاهد خشونت بوده یا خشونت را تجربه بوده اند جلسات گفتگو ارائه کند.

ما پرونده تشکیل نمی دهیم و شما می توانید در تماس با ما ناشناس باشید. البته هنگامی که اداره خدمات اجتماعی به یک زن و کودک احتمالی در خانه امن ما جا می دهد ما مطابق قانون خدمات اجتماعی پرونده تشکیل می دهیم.

This post is also available in: Swedish English Spanish Arabic