به ویژه در معرض خشونت قرار داشتن

خشونت مردان علیه زنان در برابر یک گروه خاص از زنان نیست، ولی در نتیجه تبعیض و به حاشیه راندن ممکن است برخی از گروهها بویژه در معرض خشونت قرار داشته باشند. خشونت علیه افراد متعلق به گروه هایی که بویژه در معرض خطر خشونت قرار دارند در بسیاری از موارد مشابه خشونتی است که علیه افرادی که به چنین گروههایی تعلق ندارند است، اما همچنین می تواند بصورت ویژه ای بروز کند یا دارای عواقب خاصی باشد. گروه های زیر بر مبنای معیارهایی مانند نادیده گرفته شدن، وابسته بودن و آسیب پذیر بعنوان گروههای بویژه در معرض خشونت شناسائی شده اند.

HBTQL-افراد دگرباش- خشونت علیه افراد دگرباش بطور مثال خشونت در روابط همجنسگرایانه اغلب علیه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی او صورت می گیرد. این خشونت می تواند بصورت تهدید به فاش کردن گرایش جنسی یا هویت جنسیتی فرد برخلاف میل او بروز کند. برداشت های دگرجنسگرایانه و نورم دهنده در روابط نزدیک ممکن است خشونت علیه دگرباشان را نادیده بگیرد و دسترسی به حفاظت و حمایت را محدود کند.

زنان جوان— زنان جوان نسبت به سایر گروههای سنی به میزان بیشتری در معرض خشونت جنسی قرار دارند. زنان جوان نسبت مردان جوان برای قرار گرفتن در معرض خشونت احساس نگرانی بیشتری می کنند که رابطه با در معرض قرار داشتن واقعی می تواند به فشارهای روحی بزرگی منجر شود. خشونت علیه زنان جوان می تواند به شیوه های ویژه ای مانند پخش شایعه در اینترنت یا پخش تصاویر خصوصی برخلاف میل زن بروز کند.

زنان مسن–خشونت علیه زنان مسن اغلب بصورت یک وابستگی شدید بین قربانی و مُجرم بروز کند. زنان مسن در معرض خشونت ممکن است یک نورم اجتماعی ایجاد کرده باشند مبنی بر اینکه در مورد آنچه در خانه اتفاق می افتد صحبت نمی کنند. همچنین ممکن است برداشت هایی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه زنان مسن در معرض خشونت یا خشونت جنسی قرار نمی گیرند، و اینکه مردان مسن قادر به اِعمال خشونت. نیستند.

زنان دارای نقصان کارکردی–خشونت علیه زنان دارای نقصان کارکردی می توانید از سوی شریک زندگی/جنسی، ولی همچنین توسط اعضای خانواده و یا کسی که زن به وابسته است نیز انجام شود. این شامل برای مثال پرسنل مسکن و خدمات خانگی و دستیاران شخصی می شود. خشونت می تواند نسبت به نقصان کارکردی، بطور مثال درخواست سکس در ازای دارو و یا جابجا کردن وسایل در خانه یک فرد نابینا صورت گیرد. زنان دارای نقصان کارکردی همچنین ممکن است از حق و حقوق خود بی اطلاع باشند.

زنان دارای پیشینه خارجی–تبعیض، جداسازی اجتماعی، مشکلات زبان و عدم وجود شبکه اطرافیان می تواند درخواست کمک برای زنان دارای پیشینه خارجی را دشوار کند. شریک زندگی/جنسی که خشونت نشان می دهد می تواند از این برای انزوای زن نیز استفاده کند. زنان دارای پیشینه خارجی ممکن است همچنین از حق و حقوق خود و نظام حفاظت حقوقی/قضائی سوئدی نیز بی اطلاع باشند.

زنان معتاد — خشونت اغلب بخشی طبیعی از زندگی روزانه زنان معتاد است. آنها علاوه بر خشونت از سوی شریک زندگی/جنسی، توسط کارکنان درمانی، پلیس و نگهبانان نیز مورد خشونت قرار می گیرند. زنان معتاد اغلب وابستگی شدیدی به خشونت کننده دارند چون او برای آنها مواد مخدر تهیه می کند. در معرض خشونت بودن اینگونه زنان در تماس برای اقدامات حمایتی دست کم گرفته می شود چون خشونت اغلب بعنوان نتیجه اعتیاد تلقی می شود.

This post is also available in: Swedish English Spanish Arabic